Bør NUF-selskaper bli revisjonspliktige?

Vil grupper med særinteresse vinne og få NUF-ene til å bli revisjonspliktig? Det er det store spørsmålet!

Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO, er blant de som ønsker at Norge skal endre regelverket slik at små AS* skal fritas fra revisjonsplikten, slik mange land i EU har gjort.

Flere grupper med særinteresser vil sette Norge i en særstilling, ved å videreføre dagens ordning og likestille NUF-selskapene med aksjeselskapene.

Før vi tar stilling til spørsmålet, bør vi se litt på hva NUF er, og hvorfor vi har hatt en eksplosiv vekst i antall registrerte NUF-er.

* Aksjeselskaper som har årlig omsetning på under 5 millioner kroner, samt enten en balansesum som ikke overstiger 20 millioner eller som sysselsetter mindre enn ti årsverk.

NUF, en selskapsform i sterk vekst

Hvorfor registrere NUF? Insentivene for å registrere NUF fremfor EPF og AS er mange. I realiteten er et NUF å betrakte som et AS. Du får altså alle godene, men ingen av ulempene.

 • Ansette seg selv og få alle sosiale rettigheter
 • Skille privatøkonomien fra bedriftsøkonomien
 • Ingen krav til 100 000 kr i innskutt egenkapital
 • Ingen revisjonsplikt*
 • Mulighet for å ta ut utbytte fremfor lønn**

* Såfremt selskapet ikke omsetter for over 5 millioner kroner per år.

** Såfremt overskuddet i selskapet ikke skriver seg fra aktiv arbeidsinnsats. Dvs: Dersom overskuddet kommer fra kapitalavkasting eller annen passiv inntekt.

Fordelene ved å etablere et norskregistrert utenlandsk foretak har ført til en eksplosiv vekst i antall NUF-registreringer. Dette har skjedd på tross av at antallet registrerte EPF har holdt seg stabilt i samme tidsrom. Det er altså lite som peker mot at folk som ellers ville registrert enkeltpersonforetak, heller nytter NUF.

Sannheten er nok at mange av NUF-etableringene har skjedd fordi folk som ellers ikke ville startet bedrift pga. ulempene ved all risikoen man tar med enkeltpersonforetak, og kravene til at aksjeselskaper krever egenkapital og revisjon, nå har gjort det.

Etterspørselen etter NUF-selskap er stor, fordi gründere som skaper verdier vil ha produktet. Til gjengjeld for å etablere en bedrift og skape konkurranse, produkter og tilbud til befolkningen, ønsker de seg den samme tryggheten som arbeidstakere allerede har mot personlig konkurs og sykdom, men de har verken råd til rådyr revisor eller å innfri kravet på 100 000 kroner i egenkapital.

Lesetips: En konkurskonges betroelser om NUF (artikkel fra aftenpostens økonomiseksjon).

NUF, bare for kjeltringer?

Kriminell NUF-etablerer

Det verserer rykter om at NUF er en selskapform for kriminelle, og det sosialdemokratiske mediehysteriet rundt den har vært veldig ensidig fokusert på hvordan noen få har utnyttet NUF-ene.

Joda, det finnes folk som har etablert et norskregistrert utenlandsk foretak og bedrevet svindel, men dette skjer også med aksjeselskaper, enkeltpersonforetak og så videre. NUF er ikke en selskapsform, som i høyere grad enn aksjeselskap, lar deg bedrive svindel.

Å fjerne insentivene til å registrere NUF pga fare for svindel, vil være det samme som å forby biler, fordi det skjer ulykker.

Selskapsformen er langt fra et powertool for svindlere, men ei gavepakke til gründeren med de tomme lommene. Unge etablerere kan hedge seg mot risikoen ved sykdom, uten å måtte betale i dyre dommer.

De fleste NUF-ene i Norge er registrert i England. Altså er det engelsk næringspolitikk som ligger til grunn for selskapsformen. Dessuten er ikke England alene om å lette på kravene og byråkratiet. Dette skjer faktisk over hele EU, og at Norge har valgt å være i særstilling hva angår revisjonsplikt for små aksjeselskaper, betyr ikke at alle andre alternativer er dårlige.

Fordelene eliten har sett seg lei på

Eksplosjonen i antall nyregistreringer har ført til en storstilt svertekampanjen i media, og grådige interessegrupper ønsker at revisjonsplikten for aksjeselskaper også skal gjøres gjeldende for NUF-ene.

Finansdepartementet har satt ned et utvalg som har laget en utredning om revisjonsplikten for små foretak. Flertallet i utvalget kom frem til at NUF-ene bør likestilles aksjeselskapene, og at dagens ordning, der aksjeselskapene er revisjonspliktiktige, skal videreføres.

I Pressemeldingen fra Revisjonspliktutvalget het det:

Revisjonspliktutvalget, ledet av professor dr. juris Rune Sæbø, Universitetet i Bergen, har i dag avgitt sin utredning til Finansdepartementet ...

Utvalgets flertall går inn for at revisjonsplikten videreføres for alle aksjeselskaper.

Presses dette gjennom, vil vi få en situasjon der du som eier av et lite NUF, blir pålagt å skaffe tilveie revisor. Se dette i lys av at det allerede er mangel på revisorer, og at de derfor kan kreve klekkelig betalt av aksjeselskapene som er underlagt revisjonsplikten nå. Hvordan skal det da gå, dersom dette blir lov, og et stort antall NUF-selskaper også må revideres?

 1. Eksplosjon i etterspørsel etter revisorer
 2. Massiv prisstigning på revisjon
 3. Aksjeselskaper som allerede har trang økonomi kan gå konkurs
 4. Mange NUF-selskaper kan ende i konkurs, fordi de drives på hobbybasis

Mange, deriblant Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO, mener at revisjonsplikten for små aksjeselskaper burde fjernes. Heldigvis er de ikke alene, på tross av at de er i mindretall etter en høring.

Mange støtter revisjonsplikt for små AS og NUF

Det kom mange svar på høringen om revisjonsplikten for små foretak. Nedenfor ser du en tabell basert på svarene som ble gitt fra de forskjellige interessegruppene. Dersom standpunktet er en link, kan du klikke på den for å lese et utdrag av besvarelsen deres.

Merk: Det er per idag ikke revisjonsplikt for NUF-selskaper. De som mener at revisjonsplikten for aksjeselskaper skal videreføres, mener også at denne skal omfatte NUF-ene. Flertallet mente som sagt at revisjonsplikten for aksjeselskaper bør videreføres og inkludere NUF-ene.

Revisjonsplikt for små aksjeselskaper (og evt. NUF)
Fra Standpunkt
Bedriftsforbundet Må oppheves
Byggnæringens Landsforening Støtter flertallet
Den norske Revisorforening Støtter flertallet
Finansnæringens Hovedorganisasjon Støtter flertallet
Foretaksforeningen Må oppheves
Helse- og omsorgsdepartementet Må oppheves
HSH Må oppheves
Justisdepartementet Støtter flertallet
Kredittilsynet Støtter flertallet
Kunnskapsdepartementet Støtter flertallet
Landbruks- og matdepartementet Må oppheves
Landsorganisasjonen i Norge (LO) Støtter flertallet
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) Må oppheves
Norges Bondelag Må oppheves
Norges handelshøyskole (NHH) Støtter flertallet
Norges Kommunerevisorforbund Støtter flertallet
Norsk Øko-forum Støtter flertallet
Nærings- og handelsdepartementet Må oppheves
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Må oppheves
Panlegis group Må oppheves
Professor John Christian Langli Må oppheves
Skattedirektoratet Støtter flertallet
Skatterevisorenes Forening Støtter flertallet
Småbedriftsforbundet Må oppheves
Sparebankforeningen Støtter flertallet
Statistisk sentralbyrå (SSB) Støtter flertallet
Universitetet i Agder Støtter flertallet
Økokrim Støtter flertallet
Økonomiforbundet Må oppheves
Utarbeidet av nettbladet

Vi ser at 13 av de som svarte, mente at revisjonsplikten for små aksjeselskap bør oppheves, mens 16 mente at den burde videreføres, samt. at NUF-selskapene må pålegges revisjon.

Legg merke til at samtlige organer med interesse for småbedriftene mener at revisjonsplikten bør oppheves, mens kontroll- og overvåkningsorganer, samt grupper med særinteresser, ønsker den videreført. Av grupper med særinteresser finner vi selvfølgelig de som taler revisorenes sak, og ikke minst utdanningsinstitusjonene som skolerer dem (NHH, Universitetet i Agder ...).

Nedenfor ser du en rekke uttalelser fra de som ønsker å forenkle og effektivisere næringslivet, ved å oppheve revisjonsplikten for små aksjeselskaper. Hvis du vil lese alle høringsuttallelsene i sin helhet, så finner du svar på høringen om revisjonsplikten for små foretak her.

Utdrag fra svarene som kom inn

Bedriftsforbundet

Bedriftsforbundet går inn for at revisorplikten bør oppheves for aksjeselskaper med under 10 millioner kr i årsomsetning, hvis de benytter autorisert regnskapsfører.

Tilbake til Bedriftsforbundet

Foretaksforeningen

Når det gjelder revisjonsplikt for små foretak tenderer EU i retning av fritak for revisjonsplikt. NOU 2008.12 drøfter et mulig fritak også for små foretak i Norge. Foretakerforeningen i Norge v/undertegnede hevder herved at NOU 2008.12 er et resultat av et skjevt sammensatt utvalg – og det særnorske høringsinstituttet, der dominerende norske lobbyer med særinteresser har betydlig innflytelse. Norge har ikke proaktive styrende organer (Valgte Senat / regionforsamlinger / uavhengige kommisjoner / en praksis med uavhengige, eksterne styremedlemmer). Man kan konstatere at utvalgets flertall representerer dominerende lobbier / faglige instanser som ikke kan forventes å foreslå positive og konstruktive tiltak til beste for foretaksomhetens vilkår i Norge – det er lettere for den enkelte lobby-representant å si nei til forbedringer.

Tilbake til Foretaksforeningen

Nærings- og handelsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet er av den oppfatning at nytten av å videreføre revisjonsplikten ikke overstiger kostnaden som det medfører for små bedrifter. Vi kan vanskelig se hvilke særnorske forhold som rettferdiggjør at Norge, som et av få europeiske land, opprettholder revisjonsplikten for mindre aksjeselskaper. Nærings- og handelsdepartementet tilråder at revisjonsplikten for mindre aksjeselskaper avvikles.

Tilbake til Nærings- og handelsdepartementet

Panlegis group

Et meget viktig poeng i denne forbindelse, er også at det etter vårt syn vil være tilnærmet umulig å fremskaffe et tilstrekkelig antall revisorer, skulle revisjonsplikt for NUF innføres på kort sikt. Mange regnskapsførere og andre bransjefolk opplever det allerede i dag som vanskelig å finne revisorer til små norske aksjeselskap. Om revisjonsplikt innføres for de nærmere 25 000 NUF som er registrert i Enhetsregisteret, vil dette skape en bølge av tvangsoppløsninger som følge av at selskapene ikke makter å fremskaffe revisor, selv om dette i det store flertall av tilfeller vil være fullt ut uforskyldt. Det påpekes i denne forbindelse at det i dag er mer enn 28 000 personer ansatt i NUF, og at en rekke arbeidsplasser vil være i akutt fare skulle en revisjonsplikt innføres.

Tilbake til Panlegis group

Småbedriftsforbundet

Etter vårt syn er det urimelig og uforstandig å pålegge norske småbedrifter kostnader og administrative oppgaver som hele Europa forlater.

Tilbake til Småbedriftsforbundet

Del denne artikkelen

 • Facebook
 • del via epost
Del og favoriser

For en oversikt over alt innhold, se sitemap